Maliyyə-təminat şöbəsi

  • Fəaliyyəti
  • Əməkdaşlar

Ədliyyə Akademiyasının Maliyyə - təsərrüfat şöbəsi öz vəzifələrini aşağıdakı fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq yerinə yetirir:

1.Akademiyanın   maliyyələşdirilməsini həyata keçirir;
2.Akademiyanın maddi-texniki təminatını həyata keçirir;
3.Akademiyanın əsaslı tikinti və təmir ehtiyaclarını təmin edir;
4.Akademiyanın istifadəsində olan maddi-texniki bazanın istismarını və
mühafizəsini təşkil edir;
5.Akademiyada mülki müdafiə və yanğın təhlükəsizliyi, nəqliyyat
səfərbərliyi tədbirlərinin yerinə yetirilməsini təşkil edir;
6.Akademiyanın maddi-texniki bazasında təsərrüfat xidmətinə dair işlərin
həyata keçirilməsini təmin edir;
7.qanunvericilikdə müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. Şöbənin vəzifələri:

1.Akademiyanın fəaliyyəti üçün zəruri şəraitin yaradılması, onların maliyyə, inventar, dəftərxana ləvazımatları, təşkilati texnika, rabitə, nəqliyyat, kommunal, xüsusi geyim forması və digər maddi-texniki təminatı ilə bağlı tədbirləri həyata keçirmək;
2.Ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində Akademiya üzrə ştat cədvəlini və xərclər smetasını hazırlayır və rektora təqdim edir;
3.Akademiyada növbəti il üçün büdcə və sonrakı üç il üçün icmal büdcə proqnozu layihələrini hazırlayır;
4.Akademiyaya ayrılan büdcə vəsaitlərinin, kreditlərin, qrantların, büdcədənkənar xüsusi vəsaitlərin və digər maliyyə vəsaitlərinin təyinatı üzrə və səmərəli istifadə olunmasını təmin edir;
5.Dövlət satınalmaların həyata keçirilməsi ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müsabiqələr keçirmək, müqavilələr bağlamaqla bağlı rektora təkliflər verir;
6.Akademiyada maddi və maliyyə vəsaitlərinin uçotunu təşkil etmək və onların istifadəsinə nəzarət edir;
7.İşçilərinin əmək şəraitinin, maddi təminatının və sosial-məişət xidmətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir;
8.İşçilərinin, habelə onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsi üzrə keçirilən tədbirlərin maliyyə təminatmı həyata keçirir;
9.İşçilərinin vəzifə maaşlarının, vəzifə maaşlarına əlavələrin, o cümlədən qulluq illərinə, xüsusi rütbələrə və ixtisas dərəcələrinə görə əlavələrin, maddi yardım və mükafatların verilməsini təmin edir;
10.İşçilərin ezamiyyə xərclərinin ödənilməsini təmin edir;
11.İşçilərinin məcburi sığortasını təmin edir;
12.Akademiyanın ehtiyacları üçün əsaslı tikinti və təmir işlərini aparır, bununla bağlı layihə və smeta sənədlərinin hazırlanmasını təşkil edir;
13.İşçilərinin əmək və sosial hüquqlarının həyata keçirilməsini təmin edir;
14.Bütün pul vəsaitlərinin alınması və paylanması işini, habelə xəzinədə olan pul paylanıb qurtarandan sonra müvafiq qaydada xəzinə hesabatının tərtib edilməsini təşkil edir;
15.Şöbənin işçilərini cəlb etməklə ümumiləşdirmələr aparır, statistik, maliyyə və digər hesabatlar hazırlayır, şöbənin iş planının layihəsinə dair təkliflər verir;
16.Təhtəlhesab şəxslərlə hesablaşmalar aparır;
17.Peşə hazırlığının yüksəldilməsi məqsədilə qanunvericiliyi daim öyrənir, işgüzar və pe şə keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə çalışır;
18.Xidməti fəaliyyətlə bağlı Nazirliyin və Akademiyanın rəhbərliyinin tapşırıqlarını yerinə yetirir.